Uvjeti poslovanja

Sukladno odredbama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (˝NN˝br. 107/07) Agencija za posredovanje u prometu nekretnina GTI d.o.o. , donosi: OPĆE UVJETE POSLOVANJA

1. OPĆE ODREDBE

Općim uvjetima poslovanja uređuje se poslovni odnos između Agencije za posredovanje u prometu nekretnina GTI d.o.o. (u daljem tekstu Agencija GTI) kao posrednika i nalogodavca (fizičke ili pravne osobe). Sklapanjem Ugovora o posredovanju nalogodavac potvrđuje da je upoznat i suglasan s odredbama uvjeta poslovanja Agencije GTI.

Nalogodavac je prema ovim uvjetima pravna ili fizička osoba koja je potpisnik Ugovora o posredovanju ili Posredničkog naloga. Ponuda Agencije GTI sadrži podatke koju su zaprimljeni pismenim ili usmenim putem, te je uvjetovana potvrdom. Agencija GTI zadržava mogućnost greške/zabune u opisu i cijeni nekretnine koje mogu nastati zbog pogrešno danih podataka ili promjene uvjeta prodaje koji nisu predani pismenim putem te mogućnost da je oglašena nekretnina već prodana (ili iznajmljena) ili je vlasnik odustao od prodaje (ili najma/zakupa).

Ponude i obavijesti Agencije GTI primatelj (nalogodavac) mora čuvati kao poslovnu tajnu i samo ih uz pismeno odobrenje agencije smije prenijeti trećim osobama. Ukoliko je primatelj ponude već upoznat s nekretninama koje mu je Agencija GTI ponudila, obvezan je o tome agenciju bez odgode obavijestiti.

2. OBVEZE AGENCIJE GTI

sklopiti Ugovor o posredovanju s nalogodavcem u pisanom obliku (standardni ili isključivi, tkz. ekskluzivni);
nastojati pronaći i dovesti u vezu s nalogodavcem treću osobu radi zaključivanja posredovanog posla,
upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine;
upozoriti nalogodavca s pravnim i fizičkim nedostacima nekretnine;
izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti nalogodavca na očite nedostatke i moguće rizike zbog neuređenog zemljišnoknjižnog stanja nekretnine;
obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu i oglasiti nekretninu na način koji odredi agencija;
omogućiti pregled nekretnine,
čuvati osobne podatke nalogodavca, te ostale podatke po nalogu nalogodavca kao poslovnu tajnu,
obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima značajnim za namjeravani posao koje su Agenciji GTI poznate.
posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja pravnog posla kupoprodaje; 11. prisustvovati sklapanju pravnog posla (Predugovora i Ugovora);
prisustvovati primopredaji nekretnine koja je predmet pravnog posla.
ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornom uređenju koji se odnose na to zemljište.
ukoliko nalogodavac opunomoći Agenciju GTI, agencija će za nalogodavca obaviti slijedeće: nakon postignutog dogovora u suradnji sa partnerskim odvjetničkim uredom sastaviti Predugovor i Ugovor o kupoprodaji/zamjeni/najmu nekretnina, organizirati ovjeru potpisa ugovornih strana kod Javnog bilježnika, u slučaju korištenja kredita banke obavit će sve potrebne radnje za realizaciju pravnog posla, podnijeti poreznu prijavu i obaviti sve potrebne radnje pri nadležnoj Poreznoj upravi predati valjanu dokumentaciju za prijenos režija s Prodavatelja na Kupca, u ustanovama nadležnim za distribuciju energenata i naplatu komunalnih usluga, u suradnji sa partnerskim odvjetničkim uredom sastavit će prijedlog za uknjižbu prava vlasništva na kupljenim nekretninama i provesti prijenos prava vlasništva na ime Kupca kod Zemljišnoknjižnog odjela nadležnog Općinskog suda Smatra se da je Agencija GTI omogućila nalogodavcu vezu s drugom osobom (fizičkom ili pravnom) o pregovaranju za sklapanje posredovanog posla ako je omogućeno nalogodavcu stupanje u vezu s drugom osobom s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla, a naročito ako je: neposredno odveo ili uputio nalogodavca ili treću osobu u razgledavanje predmetne nekretnine, organizirao susret između nalogodavca i druge ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla, nalogodavcu priopćio ime, broj telefona, telefaksa, e-maila druge osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine, te samim tim što je predmetnu nekretninu oglasio na način naveden u Ugovoru o posredovanju.


3. OBVEZE NALOGODAVCA

Sklopiti Ugovor o posredovanju s Agencijom GTI, u pisanom obliku standardni ili isključivi (tkz. ekskluzivni)
Obavijestiti Agenciju GTI o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini te ako posjeduje dati posredniku na uvid lokacijsku, građevinsku, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora te dati na uvidi posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema trećoj strani
Dati posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora te upozoriti posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini. A ako je nalogodavac pravna osoba-predočiti posredniku dokaz da je fizička osoba koja je potpisnik naloga, ovlaštena za zastupanje pravne osobe.
Osigurati Agenciji GTI i trećoj osobi zainteresiranoj za sklapanje posredovanog posla razgledanje nekretnine uz prisutnost/pratnju djelatnika Agencije GTI.
Pismenim putem obavijestiti Agenciju GTI o svim novim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis, vlasnički status i cijenu nekretnine.
Odmah nakon sklapanja posredovanog pravnog posla, odnosno predugovora kojim se obvezao sklopiti posredovani pravni posao, ako su Agencija GTI i nalogodavac ugovorili da se pravo na plaćanje posredničke naknade stječe već pri sklapanju predugovora, isplatiti Agenciji GTI posredničku naknadu (proviziju), osim ako nije drukčije ugovoreno.
Ako je to izričito ugovoreno nadoknaditi Agenciji GTI troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja.
Nalogodavac će odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri, ako je postupio prijevarno, ako je zatajio ili dao netočne podatke bitne za posao posredovanja u cilju okončanja pravnog posla, te je dužan nadoknaditi Agenciji GTI sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji troškovi ne mogu biti veći od posredničke naknade za posredovani posao.


4. OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU

Ukoliko dođe do zaključivanja pravnog posla za koji je Posrednik posredovao između Nalogodavca i treće osobe, Nalogodavac je dužan Posredniku isplatiti ugovorenu posredničku naknadu. Posrednik stječe pravo na naplatu posredničke nakade u trenutku zaključenja pravnog posla za koji je posredovao između Nalogodavca i treće osobe. Pravni posao se smatra zaključenim kada su se Nalogodavac i treća osoba sporazumjeli u pogledu predmeta ugovora i cijene, odnosno u trenutku sklapanja ugovora, predugovora i/ili polaganja kapare za posredovani pravni posao. Prema ovim uvjetima posredovani pravni posao je i onaj kada Nalogodavac zaključi ugovor, predugovor i/ili položi kaparu sa trećom osobom, a sa kojom ju je Posrednik doveo u vezu, za nekretnine koje su vlasništvo treće osobe ili članova njegove obitelji iako nisu izričito navedene u Ugovoru o posredovanju ili Posredničkom listu.

U posredničku naknadu su kumulativno uključeni i svi troškovi koje je Posrednik imao prilikom posredovanja te Posrednik naplatom posredničke naknade gubi pravo na naknadu istih troškova. To se ne odnosi na troškove za poslove nastale kad posrednik u dogovoru s naručiteljem obavlja za njega i druge usluge u vezi s poslom koji je predmet posredovanja a koji ne ulaze u uobičajene aktivnosti posredovanja. Ugovorena posrednička naknada ne uključuje troškove podmirenja sudskih pristojbi za uknjižbu, predbilježbu i zabilježbu, javnobilježničke nagrade pri ovjeri potpisa na ispravama, podmirenje pristojbi za podizanje vlasničkog lista, kopije katastarskog plana, identifikacije, prijenos hipoteke, pristojbe za skidanje hipoteke, potvrde i druge isprave u svezi zaključenog pravnog posla. Posrednik će snositi i troškove uobičajene odvjetničke usluge za izradu Ugovora o pravnom poslu za koji je posredovao, ali isključivo ako su te usluge obavljene od strane odvjetnika s kojim Posrednik ima ugovor o suradnji. Visina posredničkih provizija za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje, zamjene, zakupa i iznajmljivanja nekretnina naplaćuje se u skladu s Ugovorom o posredovanju. Agencija GTI može ugovoriti pravo na naknadu troškova nužnih za izvršenje naloga i zatražiti da joj se unaprijed akontiraju sredstva za određene izdatke za troškove. Nalogodavac je dužan platiti naknadu Agenciji GTI i kad je s osobom s kojom ju je u vezu dovela agencija zaključio pravni posao različit od onoga za koji se posredovalo, koji je iste vrijednosti kao i pravni posao odnosno kojim se postiže ista svrha kao i posredovanim pravnim poslom. Agencija GTI ima pravo na naknadu ako bračni, odnosno izvanbračni drug, potomak ili roditelj nalogodavca zaključi posredovani pravni posao s osobom s kojom je agencija nalogodavca dovela u vezu.

Posrednik nama pravo na naknadu za posredovanje ako s nalogodavcem sam kao stranka sklapa ugovor koji je bio predmet posredovanja, odnosno ako takav ugovor s nalogodavcem sklopi agent koji za posrednika obavlja poslove posredovanja.

5. IZNOSI (VISINE) NAKNADA

KUPNJA Provizija Agencije GTI iznosi 2% (plus PDV) od postignutog iznosa kupoprodajne cijene nekretnine. Provizija se naplaćuje od kupca ukoliko je ugovorena ili ukoliko je Agencija GTI od strane kupca dobila pismeni ili usmeni nalog za potražnjom nekretnine. U slučaju u kojem Agencija GTI ima isključivi posrednički Ugovor, od kupca se naplaćuje provizija prema iznosu ugovorenom i navedenom u ugovoru. Iznimno, provizija može biti ugovorena i u drugom iznosu (postotku), a najviše do 3% (plus PDV), a sve u skladu sa Zakonom o posredovanju u prometu nekretninama.

PRODAJA Provizija Agencije GTI iznosi 2% (plus PDV) od postignutog iznosa kupoprodajne cijene nekretnine. Kod nalogodavca s kojim Agencija GTI ima isključivi posrednički Ugovor provizija se naplaćuje prema iznosu ugovorenom i navedenom u ugovoru. Iznimno, provizija može biti ugovorena i u drugom iznosu (postotku), a najviše do 4% (plus PDV), a sve u skladu sa Zakonom o posredovanju u prometu nekretninama.

ZAMJENA Provizija Agencije GTI iznosi 2% (plus PDV) i naplaćuje se od svake strane u zamjeni, a postotak se računa od vrijednosti nekretnine koju je strana stekla zamjenom.

NAJAM/ZAKUP Kod Ugovora o najmu ili zakupu naplaćuje se postotak od iznosa mjesečne najamnine ili zakupnine i to na slijedeći način: Provizija od najmodavca i zakupodavca 75% (plus PDV) za najam ili zakup trajanja od 0-12 mjeseci, zatim 100% (plus PDV) za najam ili zakup trajanja od 13-60 mjeseci i 150% (plus PDV) za najam ili zakup trajanja duže od 60 mjeseci.

POSREDNIČKA SATNICA Ako je to izričito ugovoreno posrednik u dogovoru s naručiteljem može za njega obaviti i druge usluge u vezi s poslom koji je predmet posredovanja a koji prelaze uobičajene troškove posredovanja te će u tom slučaju cijena posredničke satnice iznositi 200kn (plus PDV).

6. PRESTANAK UGOVORA

Ako ugovorne strane ne dogovore rok na koji sklapaju ugovor o posredovanju, smatra se da je ugovor o posredovanju u prometu nekretnina sklopljen na određeno razdoblje od 12 mjeseci i može se sporazumom stranaka više puta produžiti. Ugovor o posredovanju sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako u tome roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana. Nalogodavac može otkazati ugovor ili nalog za posredovanje pod uvjetom da opoziv nije protivan načelu savjesnosti. Postupak otkaza naloga s tim u svezi ne može pasti u nevrijeme s namjerom da se posrednika liši ili svjesno ošteti prava na naknadu. Ukoliko Nalogodavac tijekom trajanja naloga za posredovanje, ili nakon njegovog opoziva, ne dužem od dvije godine, mimo Posrednika zaključi pravni posao s osobom s kojom ga je Posrednik doveo u vezu, ili ga zaključi putem drugog posrednika, a koji ga je u vezu s trećom osobom doveo nakon Posrednika, smatrat će se da je postupio protivno savjesnosti (u smislu čl. 12. Zakona o obveznim odnosima), te je dužan Posredniku u cijelosti namiriti posredničku proviziju. Nalogodavac je dužan nadoknaditi posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih nalogodavac posebno plaća. Ako u roku ne dužem od vremena trajanja sklopljenog ugovora o posredovanju nakon prestanka tog ugovora nalogodavac sklopi pravni posao koji je pretežito posljedica posrednikova djelovanja prije prestanka ugovora o posredovanju, dužan je posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti. Ako Nalogodavac raskida (otkaže) ugovor o posredovanju prije isteka roka od 12 mjeseci, te nakon toga u sljedećih 12 mjeseci sklopi pravni posao za koji je bilo ugovoreno posredovanje, dužan je Posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti.

7. DOSTUPNOST OPĆIH UVJETA POSLOVANJA AGENCIJE GTI

Opći uvjeti poslovanja Agencije GTI dostupni su u službenim prostorijama Agencije GTI u Bjelovaru, Petra Zrinskog 3 A, na web stranicama posrednika www.gti-nekretnine.com, te će se u skraćenoj formi nalaziti na tipskim posredničkim nalozima (ugovorima) Agencije GTI.

8. SURADNJA S DRUGIM AGENCIJAMA

Agencija GTI je spremna za suradnju s drugim agencijama za posredovanje koje poštuju temeljna etička načela (kojima se isključuje iznošenje neistinitih podataka o poslovanju radi pribavljanja poslova i stranaka, omalovažavanje drugih agencija na bilo koji način, radi pribavljanja poslova i stranaka, nerealne procjene nekretnina radi pribavljanja posredničkih poslova i isključivanja drugih agencija s tržišta, istupanje u sredstvima informiranja s namjerom osobne promidžbe, a na štetu drugih agencija). Međusobna suradnja agencija temelji se na Kodeksu etike poslovanja posrednika – članova Burze nekretnina.

9. OPĆE ODREDBE I RJEŠAVANJE SPOROVA

Na odnose između nalogodavca i agencije proizašle iz ugovora o posredovanju koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima poslovanja niti ugovorom o posredovanju, primjenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i Zakona o obveznim odnosima. Za moguće sporove nadležan je stvarno nadležan sud u Bjelovaru.

Cjenik - preuzmite PDF